Uslovi korišćenja i prodaje

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012, 63/2014 i 18/2017) privredno društvo INTRAL DOO Banja Luka , svojim poštovanim potrošačima daje sledeće:

OBAVEŠTENJE

- da se prodaja robe putem internet sajta www.aquacasa.ba obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva INTRAL DOO, 78250 Trn-Laktaši, Prijedorska br.41, MB: 01966138, PIB: 401764890000, Tel.: 051/508-612.

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.aquacasa.ba

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača("Sl. glasnik RS", br. 6/2012, 63/2014 i 18/2017)  kupovina preko naše prodajne internet stranice www.aquacasa.ba smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.aquacasa.ba poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal i ista se odnosi na online kupovinu

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 500 KM, dok se za porudžbine ispod 500 KM naplaćuje poštarina i to prema tabeli koja je iskazana OVDE

- da kupljenu robu isporučujemo putem kurirske službe , a da robu koju zbog osetljivosti ne možemo da pošaljemo kurirskom službom šaljemo AQUA CASA dostavnim vozilom. Više o načinima isporuke pročitajte OVDE

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.aquacasa.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći OVDE

Trgovac

Trgovac je INTRAL DOO , sa registrovanim sedištem u Trnu  – opštini Laktaši 78250, ul. Prijedorska 41, MB:01966138 PIB:401764890000 i prodaja putem internet prodavnice www.aquacasa.ba obavlja se u okviru registrovane delatnosti ovog privrednog društva (INTRAL DOO)

Potrošač

Potrošač je posetilac internet prodavnice https://www.aquacasa.ba/ koji odabere barem jedan proizvod iz asortimana trgovca, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu Trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod pouzećem (gotovinom prilikom dostave proizvoda).

Naručivanje proizvoda

Naručivanje u internet prodavnici Trgovca vrši se ubacivanjem proizvoda u korpu, a porudžbinu je moguće opozvati u svakom trenutku, u skladu sa Opštim uslovima. Pre naručivanja proizvoda neophodno je da potrošač potvrdi da je upoznat sa pravilima sadržanim u Opštim uslovima koji su objavljeni na sajtu internet prodavnice https://www.aquacasa.ba/ koja posluje u okviru registrovane delatnosti privrednog društva INTRAL DOO. Smatra se da je proizvod naručen, odnosno da je kupoprodajni ugovor zaključen, kada Trgovac Potrošaču pošalje potvrdu o prijemu porudžbine i na taj način mu potvrdi da je određeni proizvod naručen.

Proizvod može naručiti potrošač koji ima otvoren korisnički nalog (registrovani korisnik), ali kupovina proizvoda u internet prodavnici Trgovca nije uslovljena registracijom te potrošač može naručiti proizvod i kao gost (bez obavezne registracije)

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti da isporuči proizvod potrošaču zato što naručeni proizvod nije na zalihama trgovca, trgovac je dužan da u roku od 24h o tome obavesti potrošača slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U datoj situaciji, potrošač je ovlašćen da otkaže kuporodajni ugovor ili da eventualno prihvati novi rok isporuke. Ako potrošač otkaže kupoprodajni ugovor, trgovac ima obavezu da potrošaču vrati novac. Povrat novca trgovac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od momenta prijema obrasca za odustanak, a što trgovac potvrđuje slanjem obaveštenja na e-mail potrošača.

Iskazana cijene robe je maloprodajna cijena, PDV je uračunat u cijenu i nema skrivenih troškova. Valuta je konvertibilna marka (KM). Istaknute cijene u internet prodavnici mogu se razlikovati od cijena u maloprodajnim objektima trgovca.

Trgovac je dužan da održava internet stranice u skladu sa zahtevima profesionalne pažnje i nije odgovoran za kvalitet internet veze kojom potrošač pristupa internet stranicama trgovca.

Zaštita podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje Trgovac prikuplja zavisni su od: vrste usluge koju pruža potrošačima, korisnicima i klijentima, namere potrošača da koristi usluge trgovca, od vrste ugovora koji trgovac zaključuje sa klijentom,  kao i od namere potrošača da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih trgovac ne može da izvrši svoje obaveze, a uključuju najmanje:

- osnovne lične podatke (ime i prezime);

- osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa) ;

- podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://www.aquacasa.ba

- podatke vezane za korišćenje internet prodavnice (webshop) trgovca;

- ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Infromacije koje se odnose na obradu i zaštitu podataka o ličnostti dostupni su u okviru Politike privatnosti.

Načini plaćanja

Naručene proizvode potrošač može platiti na jedan od sledećih načina:

- pouzećem, odnosno gotovinom prilikom dostave.

Kod plaćanja pouzećem, potrošač naručene proizvode plaća kuriru prilikom preuzimanja proizvoda.

 

Izjava o konverziji

'Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Bosne i Hercegovine  – konvertibilna marka  (KM).Za informativni prikaz cijena u drugim valutama koristi se srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine . Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zamena proizvoda/reklamacije/vraćanje robe

Potrošač ima pravo da vrati robu:

A) ako je reč o isporuci robe koja nije naručena;

B) u slučaju nesaobraznosti sa kupoprodajnim ugovorom.

Zamena reklamiranog proizvoda

Trgovac ima obavezu da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Smatra se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1. ako odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora;

3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, odnosno proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac je odgovaran i za nesaobraznost nastalu usled nepravilnog pakovanja.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao. Trgovac odgovara i za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre tog momenta, kao i ako je potrošač mogao lako uočiti nesaobraznost, a trgovac izjavio da je roba saobrazna kupoprodajnom ugovoru.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost robe ugovoru ako je u času zaključenja kupoprodajnog  ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Navedeni rokovi ne teku u periodu koji trgovac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Potrošač reklamaciju može izjaviti popunjavanjem formulara za reklamaciju koji se može dostaviti trgovcu na e-mail adresu: webshop@aquacasa.ba  , direktno u maloprodajnom objektu u kom je kupljen artikal ili na adresu sedišta Trgovca: INTRAL DOO, ul. Prijedorska 41, 78250 Laktaši . Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije putem formulara za reklamacije, odgovori, pisanim ili elektronskim putem, potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača se dostavlja potrošaču  u pisanom obliku i mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rješavanje reklamacije. Rok za rješavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (petanest) dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača pisanim putem i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu (pakovanje) robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Za slučaj da se pri izjašnjavanju o osnovanosti reklamacije utvrdi da isporučena roba zaista nije saobrazna kupoprodajnom ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom bez troškova po potrošača.

Ako otklanjanje nesaobraznosti na napred opisan način nije moguć, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

- potrošač ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

- opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca. (Nesrazmerno opterećenje za trgovca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru,  značaj saobraznosti u konkretnom slučaju, da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača).

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Trgovac će da pristupi otklanjanju utvrđene nesaobraznosti po obostranom potpisivanju reklamacionog zapisnika, kojim potrošač daje svoju saglasnost da se data nesaobraznost otkloni na jedan od gore utvrđenih načina.

Svaka popravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve popravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Na odnose između trgovca i kupca-pravnog lica, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Tako uočene manjkavosti/nesaobraznosti/nedostaci na robi moraju da se prijave već prilikom primopredaje, odnosno isporuke, uz priloženi račun za kupljenu robu, a u slučaju bez odlaganja po uočavanju te manjkavosti, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi, poštom uz naznaku "preporučeno."

Odustanak od ugovora

Potrošač može odustati od ugovora zaključenog na daljinu ne navodeći za to razlog u roku od 14 (četrnaest) dana. Rok za odustanak ugovora počinje da teče od dana kada je potrošač primio proizvod. Potrošač je dužan da obavesti trgovca o odustanku od ugovora pismenim putem. To može učiniti putem obrasca za odustanak od ugovora o kupoprodaji na daljinu (koji potrošač može poslati na adresu ili e-mail adresu trgovca). Ugovor se smatra otkazanim kada potrošač pošalje trgovcu popunjen obrazac za odustanak. Trgovac je dužan da potrošača o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U slučaju otkazivanja ugovora, potrošač je dužan o svom trošku robu vrati trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao popunjen obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač ima obavezu da snosi direktne troškove vraćanja robe trgovcu, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

NAPOMENA

Ovo pravo odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama. Obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, ukoliko je to moguće u originalnom pakovanju, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica korišćenja proizvoda na način koji nije adekvatan,  odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice kod trgovca, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupilo oštećenje proizvoda krivicom potrošača u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će potrošaču biti vraćen o njegovom trošku.

Trgovac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu kupoprodajnog ugovora (uključujući i troškove isporuke), a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Izuzetno, prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu -  u zavisnosti od toga koji trenutak pre dospeva, izuzev u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te se primenjuju se sledeća pravila:

- svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija trgovca, na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 27-37. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana;

- u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

- kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

- kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

- kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Isključenje prava na odustanak od ugovora

Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju:

- isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

- isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Rešavanje sporova

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojaće da reše dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u skladu sa propisima.

Podaci o trgovcu:

"INTRAL" d.o.o. Trn ,Laktaši

Ulica: Prijedorska 41 ,Trn, Laktaši 
Matični broj: 01966138
Tel: 051/508-612
E- mail: webshop@aquacasa.ba

Viber

Viber

Aquacasa koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.